این سامانه توسط شرکت ره آفرین (واحد فناور مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد) جهت ارتقای کیفیت آموزشی کلاس های مجازی برای دروس ورزش و تربیت بدنی طراحی شده است.